Veelgestelde vragen

 Algemeen

 • Welke opvang valt onder de Wet kinderopvang?

Dagopvang, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang en vakantie-opvang.

 • Als ik geen werk heb, kom ik dan in aanmerking voor kinderopvang?

Als u geen werk heeft kunt u wel in aanmerking komen voor kinderopvang, maar kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de gehele factuur.

 • Hoe verloopt de plaatsingsprocedure?

Voor informatie over de plaatsingsprocedure klik hier.

 • Hoe kan ik de opvang wijzigen of opzeggen en wat is de opzegtermijn?

Opzeggen geschiedt bij voorkeur per de 1e of de 16e dag van de maand. U kunt hiervoor gebruik maken van ons digitale opzegformulier. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

Beleid

 • Van welke soorten overleg in de kindercentra is sprake en wat zijn daarbij de onderwerpen?

Er vinden groepsoverleggen plaats. Daarin worden bijzonderheden besproken met betrekking tot de kinderen. Ook wordt er gesproken over de samenwerking op de groep en komt het onderdeel observatie welbevinden aan de orde.

 • Wat is het beleid ten aanzien van hygiëne?

Om de gezondheid van uw kind te waarborgen heeft Triodus uitgebreide werkinstructies opgesteld over hygiëne. Bijvoorbeeld instructies voor de bereiding van (fles)voeding, voor de schoonmaak van het kindercentrum en voor de persoonlijke hygiëne van personeel en kinderen. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD. Bovendien wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid uitgevoerd in elk kindercentrum. Daarmee voldoen we ook op het gebied van hygiëne aan de hoogste wettelijke bepalingen.

 • Wat is het beleid ten aanzien van inzetten van stagiaires voor de proeve van bekwaamheid?

Tijdens het uitvoerende gedeelte van de proeve van bekwaamheid, moet de kandidaat laten zien dat zij adequaat in de beroepspraktijk van een pedagogisch medewerker kan functioneren. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen wordt zij als tweede ingezet naast een vaste medewerker. De andere medewerker zal zoveel mogelijk werkzaamheden buiten de groep verrichten, maar blijft wel in het gebouw aanwezig. Mocht een pedagogisch medewerker vrij zijn, dan wordt een andere medewerker boventallig ingezet. Tijdens de pauze werkt de stagiaire samen met een andere collega.

Ouders

 • Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Klik voor meer informatie over het klachtenreglement.

Dagopvang

 • Hoe verloopt de wenperiode?

Voor u en uw kind kan de start bij een kindercentrum een grote stap zijn. Voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar adviseren wij daarom een wenperiode. Daardoor wordt het vertrouwen bij uw kind langzaam opgebouwd. Samen met het kindercentrum wordt een wenschema opgesteld. Als uw kind één, twee of drie dagen naar de opvang gaat, dan zal de wenperiode in de twee weken vóór ingangsdatum plaatsvinden. Als uw kind vier of vijf dagen komt, dan zal een wenperiode in de week vóór ingangsdatum voldoende zijn. Houdt u er rekening mee dat uw kind ook kan wennen op andere dagen dan waarvoor u voor uw kind opvang reserveert. Dit heeft te maken met het kindaantal in de groep.

 • Wat moet ik meenemen bij kennismaking op de eerste dag?

Graag informeren we u zo goed mogelijk over de werkwijze bij Triodus. Daarom starten we de opvang van uw kind altijd met een plaatsingsgesprek in het kindercentrum. Voor dit gesprek wordt u telefonisch uitgenodigd door de locatiemanager of pedagogisch medewerkers van het kindercentrum. Tijdens het plaatsingsgesprek maakt u kennis met de locatiemanager en de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum en zij maken kennis met u en uw kind. Ook nemen we de door u ingevulde formulieren met u door. Uiteraard krijgt u een rondleiding door het kindercentrum en worden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het halen en brengen van uw kind.

 • Wat is het pedagogisch beleid en wat zijn de uitgangspunten?

Voor meer informatie over ons pedagogisch beleid klik hier.

 • Wat zijn horizontale en verticale groepen?

Onder horizontale groepen verstaan wij groepen in de leeftijdsopbouw van 0 – 2 jaar, 1½ – 3 jaar, 2 – 4 jaar of 3 – 4 jaar. Onder verticale groepen verstaan wij groepen in de leeftijdsopbouw van 0 – 3 jaar of 0 – 4 jaar.

Kinderopvangtoeslag

 • Wat is toetsingsinkomen en wat is verzamelinkomen?
  Het grote verschil tussen toetsingsinkomen en verzamelinkomen is dat het begrip toetsingsinkomen wordt gebruikt bij de aanvraag van een toeslag, zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag. En het verzamelinkomen is een fiscaal begrip uit de inkomstenbelasting. Hoeveel uw verzamelinkomen is ziet u op de aanslag inkomstenbelasting. Het is een kwestie van naamgeving, want de hoogte van het verzamelinkomen is gelijk aan de hoogte van het toetsingsinkomen.
 • Wat is belastbaar inkomen en wat is verzamelinkomen?
  Belastbaar inkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen, minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen. Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen, die zijn ondergebracht in 3 boxen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen.
 • Welke boxen inkomstenbelasting zijn er?
  Er bestaan voor de inkomstenbelasting 3 categorieën van belastbaar inkomen:
  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.
 • Wat zijn veel voorkomende aftrekposten in box 1?
  • Hypotheekrenteaftrek
  • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, lijfrentepremie
  • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • Uitgaven specifieke zorgkosten
  • Studiekosten
  • Giften
  • Kwijtgescholden durfkapitaal
 • Wat zijn veel voorkomende aftrekposten in box 3?
  • Schulden voor consumptieve doeleinden
  • Schulden voor de financiering van een tweede woning/vakantiewoning
  • Schulden volgens de Wet studiefinanciering
 • Wanneer heb ik belastbaar inkomen in box 2?
  Met box 2 krijgt u te maken wanneer u aanmerkelijke belangen bezit. Een aanmerkelijk belang hebt u wanneer u minstens 5% van de aandelen van een BV of NV bezit. Eventuele aandelen of winstbewijzen die uw partner bezit horen ook bij deze berekening.
 • Hoeveel uren krijg ik nog maximaal vergoed?
  U kunt per kind maximaal voor 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Daarnaast kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt. U moet uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Gaat uw kind minder uren per week naar de opvang dan dat u werkt? Neem dan de werkelijke uren. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:
  – Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt, met 140%.
  – Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt, met 70%.
 • Hoeveel uur werk ik?
  Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie:
  – Als u in loondienst werkt, stukloon krijgt of inkomsten heeft uit andere werkzaamheden, dan kunt u uitgaan van het aantal uren, dat u op jaarbasis betaald krijgt.
  – Als u zelfstandig ondernemer bent, dan kunt u uitgaan van het aantal uren, dat u op jaarbasis besteedt aan uw bedrijf. Houd er wel rekening mee dat u deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie. Reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen als gewerkte uren. Hiermee is al rekening gehouden in de percentages. U mag ziekte wel meerekenen.
  – Als u een re-integratietraject, een verplichte inburgeringcursus of een studie volgt, dan geldt deze maatregel nog niet voor u. U kunt uitgaan van de opvanguren die in uw contract met de kinderopvanginstelling staan.