Kwaliteit

Waarborgen van kwaliteit

Voor uw kind wilt u het beste. Daarom zetten we bij Triodus Kinderopvang elke dag alles op alles om de kwaliteit van onze opvang te waarborgen. De wettelijke eisen en de normen uit het kwaliteitskeurmerk (HKZ) staan voor onze medewerkers beschreven in het digitale Kwaliteitshandboek van Triodus Kinderopvang. Deze eisen en normen, maar ook praktische zaken, zijn vertaald in werkinstructies. Bijvoorbeeld over veiligheid, medicijnen geven aan kinderen, voeding en hygiëne en wat te doen bij warm weer. Al onze pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd volgens de eisen van de CAO Kinderopvang.

Praktische afspraken vindt u op de pagina praktische informatie.

Audits

Bij Triodus Kinderopvang toetsen we regelmatig of er volgens het Kwaliteitshandboek wordt gewerkt. Dit gebeurt in de vorm van audits door zowel interne als externe deskundigen.

Interne audits. Jaarlijks worden op diverse momenten interne audits afgenomen door medewerkers die zijn opgeleid tot auditor. Per jaar wordt een aantal onderwerpen extra goed bekeken. Als uit de audit blijkt dat er niet volgens het Kwaliteitshandboek wordt gewerkt, moet dit binnen een bepaalde termijn zijn opgelost.

Externe audits. Eén keer per jaar komt een (externe) auditor van de certificerende organisatie bij Triodus Kinderopvang audits afnemen en wordt beoordeeld of we nog steeds voldoen aan de HKZ en ISO 9001 normen.

Toezicht gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)

De GGD houdt toezicht op de naleving van alle regels uit de Wet kinderopvang. Het rapport van een locatie vindt u op de locatiepagina van de betreffende locatie op deze website.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks wordt er in elk kindercentrum een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid gehouden. Mogelijke risico’s en eventuele verbeterpunten worden vastgelegd in een veiligheids- en gezondheidsverslag. De daaruit voortvloeiende actiepunten worden uitgevoerd en besproken met de oudercommissie van de locatie en de GGD-inspecteur.

Vier ogen en oren bij Triodus Kinderopvang

Met ingang van 1 juli 2013 is het wettelijk verplicht om in de kinderopvang te werken met het vier ogen- en orenprincipe. Dit vloeit voort uit het rapport van de commissie Gunning en houdt in dat er bij locaties altijd een volwassene mee kan kijken of luisteren met de pedagogisch medewerker. Wij werken als volgt met het vier ogen en oren principe:

Open en professioneel werkklimaat
Triodus Kinderopvang vindt het belangrijk om een veilige en transparante omgeving voor het kind en de ouders te creëren. Ook is het belangrijk dat er een open en professioneel werkklimaat heerst, waarbij de drempel dat medewerkers elkaar op bepaalde gedragingen aanspreken zo laag mogelijk is door het geven van feedback en het creëren van een aanspreekcultuur.

Een professioneel werkklimaat begint bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Wij selecteren alleen die kandidaten die gediplomeerd zijn, een VOG bezitten en passen binnen onze pedagogische visie.

Groepsgesprekken en teamvergaderingen
De pedagogische manier van werken wordt in de groepsgesprekken en teamvergaderingen besproken. Daarnaast werkt Triodus Kinderopvang met pedagogisch beleidsmedewerkers die op afroep op de groepen komen om de pedagogisch medewerkers te begeleiden in hun werk.

Open deurenbeleid
Wij werken met een open deurenbeleid. De kinderen kunnen in de verschillende groepen en andere ruimtes in de locatie deelnemen aan diverse activiteiten. Hierbij lopen de medewerkers over en weer bij elkaar binnen.

Aan het begin en het einde van de dag, als er nog weinig kinderen aanwezig zijn, voegen wij groepen samen waardoor de pedagogisch medewerkers zicht hebben op elkaars activiteiten. Als er sprake is van het werken met halve groepen, wordt de situatie zo gecreëerd dat je elkaar kunt horen.

Transparante werksituatie
De inrichting van het gebouw speelt ook een rol bij een transparante werksituatie en aanspreekcultuur; het helpt als je elkaar ziet en je kunt elkaar dan beter ondersteunen. De meeste locaties zijn zo ingericht dat er veel glas is in de gang en of in de deuren of dat het op een andere manier mogelijk is elkaar te zien of te horen. Alle centra zijn hierop gescreend aan de hand van een checklist. Bij locaties waar dit niet het geval is, zijn aanvullende maatregelen genomen, bijvoorbeeld door de aanschaf van een babyfoon.